Fundacje i Stowarzyszenia

Każda organizacja z mocy prawa musi prowadzić rachunkowość, składać zeznania podatkowe i sprawozdania finansowe.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości od 2016 roku to organizacja decyduje w jaki sposób będzie prowadziła księgowość. Do końca 2016r były cztery typy jednostek. Jednak zmiany od 2017 pozwalają na trzy możliwości:

 1. Jednostka prowadząca księgowość wg pełnych zasad ustawy o rachunkowości – bez uproszczeń
 2. Jednostka mała – możliwość stosowania uproszczonych wymogów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
 3. Jednostka prowadząca uproszoną ewidencję przychodów i kosztów – oznacza, że nie trzeba prowadzić pełnych ksiąg rachunkowych.
 4. Jednostka mikro – Uwaga zmiana zgodnie z UoR z dn. 26 stycznia 2017 stowarzyszenia/fundacje nie są już jednostkami mikro

Najlepszy sposób prowadzenia księgowości dla stowarzyszeń i fundacji to zlecenie jej do biura rachunkowego. Dzięki temu to biuro rachunkowe przejmie odpowiedzialność za rozliczenia z urzędem skarbowym, ZUS czy GUS.

Prowadzenie księgowości w stowarzyszeniu lub fundacji bez znajomości ciągle zmieniających się przepisów może spowodować wiele problemów, również kar pieniężnych, dlatego zapraszamy do naszego biura rachunkowego wszystkich, którzy chcą aby ich księgowość była prowadzona rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa.

Zakres usług w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 • Opracowanie zakładowego planu kont.
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.

Zakres usług w ramach prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów:

 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych,
 • ewidencja zakupów, sprzedaży VAT
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS (na życzenie)
 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych
 • bezpłatne konsultacje
 • sporządzanie zeznań podatkowych prowadzących działalność i ich pracowników