Kadry i płace

Kadry i Płace to ogólnie rzecz ujmując czynności związane z dokumentowaniem i rozliczaniem osób zatrudnionych w firmie.
Podstawowym aktem prawnym regulującym te kwestie jest obowiązujący Kodeks Pracy.
Praca w dziale Kadr i Płac wymaga znajomości wielu przepisów i aspektów prawnych, częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają nieustannego śledzenia przepisów.

Do codziennych zadań pracowników kadr należy przygotowywanie umów o pracę, cywilnoprawnych, zakładanie i prowadzenie akt osobowych, kontrola badań wymaganych przez pracodawcę, wnioski o urlop, zwolnienia lekarskie i inne.
Prowadzenie akt osobowych to bardzo odpowiedzialne zadanie. Dokumenty pracownicze muszą być przechowywane przez okres 50 lat i są niezbędne do ustalania uprawnień emerytalnych, oraz wysokości świadczeń z tytułu emerytury czy renty. Dokumentacja pracownicza bywa przedmiotem kontroli takich urzędów jak ZUS, Urząd Skarbowy, czy Państwowa Inspekcja Pracy.

Dział Płac natomiast zajmuje się m.in. sporządzaniem rozliczenia czasu pracy, naliczenie list płac, kontrola wypłaty wynagrodzenia, dokonywanie rozliczeń podatkowych (ZUS, US, PFRON) i inne.

Wszystkie te działania i dokumenty dot. pracowników muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Pracy – wymagana jest więc bardzo dobra znajomość prawa pracy.
Pracodawca musi zdawać sobie sprawę, jakie obowiązki z tego wynikają. Ich niedopełnienie może spowodować konsekwencje – również finansowe, zarówno ze strony ZUS jak i Urzędu Skarbowego.

Przejęcie przez nas odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie dokumentacji pracowniczej, poprawność rozliczeń z pracownikami , Urzędami Skarbowymi i ZUS-em uchroni Państwa przed konsekwencjami, zaoszczędzi czas oraz pieniądze.
Najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest przekazanie prowadzenia Kadr i Płac do biura rachunkowego.

Kadry i Płace – zakres usług:
– przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych (teczek kadrowych)
– sporządzanie umów (o pracę, zlecenie, dzieło)
– zgłaszanie pracowników do ZUS
– naliczanie i sporządzanie list płac
– sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
– obliczanie składek ZUS
– obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
– przygotowywanie i wysyłka deklaracji podatkowych i ZUS
– prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich oraz okresów zasiłkowych
– sporządzanie kart zasiłkowych
– przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników
– sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
– roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek pracodawcy
– przygotowywanie dla Zarządu wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia lub płac.